O fakultě a TUL

Technická univerzita Liberec

Technická univerzita v Liberci má jako středně velká dynamická škola, která spojuje formy technického vzdělávání s formou humanitního vzdělávání, řadu předností. Mimo jiné:

  1. Velikost školy vytváří podmínky pro neanonymní tvůrčí prostředí a osobní kontakty pedagogů a studentů.
  2. Má velkou výhodu v těsném sepětí s praxí.  Ve spolupráci s podniky řeší akademičtí pracovníci i studenti konkrétní vědecké úkoly. Firmy zadávají témata diplomových prací, nabízejí podniková stipendia, české i zahraniční firmy se přicházejí s nabídkami pracovních míst absolventům.
  3. Spolupracuje ve vědě a výzkumu s prestižními univerzitami a vědeckými institucemi  v celém světě. Studenti mají možnost část svého studia absolvovat v zahraničí. Desítky smluv o spolupráci s univerzitami Evropy i dalších kontinentů jsou základem pro zahraniční spolupráci v oblasti vzdělávací i výzkumné činnosti.
  4. Svým studentům dává  k dispozici moderní počítačovou síť a bezdrátové připojení k síti v budovách univerzity i na kolejích.
  5. Nabízí dobré sociální, kulturní i sportovní zázemí. K dispozici je univerzitní sportovní areál a navíc jsou v Liberci i okolí skvělé podmínky pro letní i zimní sporty.
  6. Jako jedna z mála vysokých škol uspokojuje všechny žádosti o ubytování na moderních kolejích. Studentský život v krásném prostředí Liberce je přitom podstatně méně nákladnější než ve velkých městech.
  7. Vychovává absolventy, kteří patří na trhu práce k nejúspěšnějším. Je to jistě i proto, že v Liberci mají studenti mimořádně dobré podmínky pro získání vzdělání odpovídající současné době a potřebám praxe.

Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci

Ekonomická fakulta Technické univerzity (EF TUL) v Liberci nabízí to, co potřebují podniky a organizace na počátku 3.tisíciletí – špičkové vzdělávání, znalosti, zkušenosti, spolupráci.

Fakulta se v průběhu patnácti let své existence transformovala v prestižní, respektovanou instituci, zabezpečující kompletní – tj. bakalářské, magisterské i doktorské vzdělání ve studijních programech Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika a Hospodářská politika a správa.

Ekonomická fakulta byla ustavena k 1.7.1992 (s původním názvem Hospodářská fakulta) a od školního roku 1992/93 zahájila svoji činnost. Svůj nový název získala k 1.9.2009. Je třetí nejmladší fakultou Technické univerzity v Liberci. V jejím čele se dosud vystřídalo pět děkanů – doc. Ing. Jaroslav Jágr, prof. Ing. Jan Ehleman, CSc., prof. Ing. Jiří Kraft, CSc., doc. Dr. Ing. Olga Hasprová a současný děkan doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

Nezastupitelnou složkou působnosti Ekonomické fakulty je vědeckovýzkumná činnost. Podstatné výsledky vědecké práce jsou pravidelně prezentovány na mezinárodních konferencích pořádaných fakultou. Ekonomická fakulta je sídlem Severočeské regionální sekce České společnosti pro systémovou integraci; úzce spolupracuje s Hospodářskou komorou, se Svazem účetních, s předními bankami, pojišťovnami a s dalšími významnými institucemi hospodářského i veřejného života. Rozsah vědecko-výzkumné činnosti se na Ekonomické fakultě neustále zvětšuje a rozšiřuje se tím i spektrum zdrojů, ze kterých EF TUL svou činnost financuje. Výzkumné aktivity jsou na EF TUL rozvíjeny systematicky, a to ve třech úrovních:

  1. mezinárodní, především v rámci projektů , jako např. Erasmus+, a  bilaterální spolupráce
  2. národní, kde jsou řešeny především projekty TAČR, GAČR a granty poskytované MŠMT, MMR a MPSV
  3. regionální, a to v širokém záběru ekonomické problematiky.

Ekonomická fakulta TUL je iniciátorem a sídlem redakce prestižního odborného časopisu E+M Ekonomie a management.

V rámci činnosti EF TUL je každoročně organizována řada mezinárodních vědeckých konferencí a seminářů. K nejvýznamnějším akcím EF TUL patří pravidelně ve dvouletých intervalech pořádané mezinárodní konference Liberecké ekonomické fórum či konference zaměřené na aktuální problematiku systémové integrace (Liberecké informatické fórum).

V průběhu existence Ekonomické fakulty TUL obdrželi někteří pedagogové fakulty za svou práci významná ocenění. Prof. Ing. Jan Ehleman, CSc., RNDr. Pavel Satrapa, PhD. a doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. získali medaili 1.stupně MŠMT. Vyznamenání dalších předních institucí obdrželi např. doc. Dr. Ing. Olga Hasprová, prof. Ing. Jan Ehleman, CSc. doc.Ing. Josef Sixta, CSc., prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. a doc. Ing. Ivan Jáč, CSc.

Díky rozsáhlým mezinárodním kontaktům má každoročně řada studentů šanci absolvovat jeden či více semestrů na předních evropských univerzitách, například ve švýcarském St. Gallenu, anglickém Huddersfieldu, italské Florencii, francouzské Paříži a více než čtyřiceti dalších vysokoškolských institucích.

Významná podpora ze strany fakulty je poskytována i krátkodobým přednáškovým pobytům pedagogů EF TUL v zahraničí a recipročně i přednáškám předních světových odborníků pro studenty EF TUL. Fakulta je zapojena do významných programů Evropské unie.

Cíl Ekonomické fakulty

Podpořit začleňování České republiky do evropských a světových ekonomických struktur. Snaha, aby absolventi fakulty – ekonomové a manažeři byli úspěšní, aby profesionálně řídili úspěšné podniky vyspělého státu!

Zpracovávám...